ALGEMENE VOORWAARDEN EVERCLEAN BVBA  

Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden van EVERCLEAN (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes van EVERCLEAN aan de klant, en op alle overeenkomsten tussen EVERCLEAN en de klant.   De klant wordt geacht deze voorwaarden uitdrukkelijk en ondubbelzinnig te aanvaarden. Deze Algemene Voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle afwijkingen op en/of wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien ze uitgaan van vertegenwoordigers van EVERCLEAN, moeten, opdat ze aan EVERCLEAN tegenstelbaar zouden zijn, voorafgaandelijk door EVERCLEAN schriftelijk en uitdrukkelijk bevestigd worden.

Offertes

De offertes van EVERCLEAN, alsmede de door haar verstrekte gegevens en bijlagen, gelden slechts ten titel van inlichting en binden EVERCLEAN niet. De in de offerte opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijke andersluidende bepaling, gedurende dertig dagen vanaf de datum van de offerte. Eventuele of beweerde onjuistheden in de offertes dienen, op straffe van verval, schriftelijk aan EVERCLEAN ter kennis worden gebracht binnen de vijf werkdagen vanaf de datum van de offerte.

Orders en orderbevestiging

Elke order van de klant bindt de klant, doch EVERCLEAN zal slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging van deze order door EVERCLEAN. Eventuele onjuistheden in deze orderbevestiging van EVERCLEAN dienen door de klant schriftelijk bekend te worden gemaakt binnen de vijf werkdagen vanaf de datum van de orderbevestiging. 

Levering, leveringstermijnen en eigendomsvoorbehoud 

Als leveringstermijn wordt deze vermeld op de EVERCLEAN orderbevestiging genomen.   Deze leveringstermijn is indicatief en bindt EVERCLEAN niet.

Alle geleverde goederen blijven eigendom van EVERCLEAN zolang de klant nagelaten heeft alle aan EVERCLEAN verschuldigde bedragen betaald te hebben.

Leveringen worden franco aan huis geleverd boven € 200,- netto factuurbedrag (excl. BTW). Voor leveringen beneden € 200,- wordt € 25,- behandelingskosten/aandeel in vrachtkosten in rekening gebracht.

Facturatie- en betalingsvoorwaarden.

Alle facturen zijn betaalbaar zonder kosten voor EVERCLEAN binnen de tien dagen na factuurdatum tenzij expliciet anders vermeld.

De betalingsverplichting van de klant wordt niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht of rechtsvordering omtrent de geleverde diensten en/of goederen.

Alle prijzen van EVERCLEAN zijn in EURO en zijn exclusief BTW. De prijzen zullen worden verhoogd met de toepasselijke BTW.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10 (tien) % per jaar, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag der volledige betaling.

Bij gebrek aan betaling 10 (tien) dagen na de vervaldag zal op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met 10% bij wijze van schadevergoeding, met een minimum van 125 €, onverminderd alle andere rechten welke kan laten gelden.    

EVERCLEAN zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling alle verder leveringen aan de klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren en/of alle openstaande nog niet vervallen facturen onmiddellijk in te vorderen, onverminderd het recht van EVERCLEAN om nakoming en/of schadevergoeding van de klant te vorderen.

De klant verliest bij wanbetaling eveneens alle recht op de eventueel toegestane kortingen.

Transport

 Alle door EVERCLEAN geleverde goederen reizen steeds op risico van de klant.

Garantie

Inzake de geleverde goederen heeft de klant recht op de fabrieksgarantie zoals die door de fabrikant van de goederen is voorzien. De garantie is enkel van toepassing op louter technische mankementen, te wijten aan fabricagefouten. De tussenkomst onder garantie is beperkt tot de kostprijs van de te vervangen onderdelen.

Overmacht

EVERCLEAN zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van EVERCLEAN, of bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leveranciers van EVERCLEAN, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmacht situatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat EVERCLEAN in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

Opschorting verbintenissen

EVERCLEAN heeft het recht haar verbintenissen onder een overeenkomst met de klant op te schorten en/of de overeenkomst ten laste van de klant van rechtswege te ontbinden ingeval (1) van wanprestatie van de klant, zoals doch niet beperkt tot het niet tijdig betalen van een deel of het geheel van de prijs, en/of de gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de klant; (2) ingeval van ontbinding of vereffening van de klant, of indien de klant zijn activiteiten staakt, het faillissement of het gerechtelijke akkoord aanvraagt, of in elk geval waarin blijkt dat het krediet van de klant aan het wankelen is gegaan

Aansprakelijkheidsbeperking

EVERCLEAN is uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse schade. In geen geval zal EVERCLEAN aansprakelijk zijn voor toevallige of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van EVERCLEAN, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, schade-eisen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door een derde.

Voor directe schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van EVERCLEAN tegenover de klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor het specifieke product dat de schade heeft veroorzaakt.

Klachten

Alle klachten betreffende niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken dienen bij de levering aan EVERCLEAN te worden gemeld. Voor gebreken die op het ogenblik van de levering verborgen zijn, dient binnen de twee dagen na de ontdekking ervan op dezelfde wijze te worden gereageerd.

Geschillen

Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen EVERCLEAN en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschillen zijn enkel en uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen – afdeling Turnhout bevoegd